INFORMACJA DLA RODZICÓW!

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w kraju i decyzjami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem COVID19 prosimy o pobieranie dokumentu: Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkole-gorzow.pl . Dokument/skan przesłać na adres e-mailowy: p14@edu.gorzow.pl lub wrzucić do skrzynki, w formie papierowej, umieszczonej przed wejściem do placówki.

Termin nadsyłania mailowego lub dostarczenie dokumentu w formie papierowej zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego tj.: od 09 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r.

Dyrektor  Miejskiego Przedszkola Integracyjnego  nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim.

Załącznik:
Potwierdzenie woli

Zasady korzystania z iPrzedszkola

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2018
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14
z dnia 26 listopada 2018 roku

 

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci
uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14
w Gorzowie Wielkopolskim

§ 1. Postanowienia wstępne

 • System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 • System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr LVIII/21/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.
 • Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.
 • Koszt pierwszych 2 kart zbliżeniowych pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom
  / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
  Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

§ 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 • Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do włożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 • Po włożeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu, rodzice
  / opiekunowie prawni kierują się do szatni.
 • Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.
 • W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nie włożenia karty zbliżeniowej do czytnika, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.30.

§ 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 • Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, po odebraniu dziecka i ubraniu w szatni, wychodząc z przedszkola wkładają kartę zbliżeniową do czytnika.
 • W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nie włożeniu karty zbliżeniowej do czytnika przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16.30.
 • W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych podczas, których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny, kartę wkłada się do czytnika w chwili wejścia rodzica /opiekuna prawnego do przedszkola.

§ 4. Moduł on-line dla rodziców

 • Rodzice/opiekunowie mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole pod adresem wskazanym przez dyrektora przedszkola.
 • Moduł dla rodziców udostępniany jest przez dyrektora przedszkola, a dostęp do niego wygasa po skreśleniu dziecka z listy przedszkola.
 • Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania numeru PESEL oraz adresu poczty elektronicznej w celu korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole,
  a przede wszystkim aktywacji karty zbliżeniowej (w zakładce – strona główna – karta).
 • Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców wg instrukcji (załącznik 1). Osoby mające problem z zalogowaniem do systemu lub z aktywacją karty uzyskają pomoc w przedszkolu.
 • Po aktywacji konta w systemie iPrzedszkole rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość:
  • bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt oraz żywienie,
  • wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
  • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
  • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,
  • możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora.

§ 5. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze zasady obowiązują od dnia 01 stycznia 2019 roku.
 • Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem http: www.przedszkole-gorzow.pl
 • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 • Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym kierownik gospodarczy przedszkola.
 • Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim.

„Nie bądź zielony w temacie Autyzmu, w kwietniu bądź niebieski”

 

W piątek 6 kwietnia 2018 r. MPI14 obchodzi „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”.

Proszę o element czegoś niebieskiego w ubiorze dziecka – najlepiej górnej części ubrania (mogą być również spodnie, spódniczka, rajstopy, apaszka, itp.).

W ciągu dnia dzieci będą zapoznawane z tematyką autyzmu poprzez różnorodne aktywności. Poznają charakterystyczne cechy osób z autyzmem (relacje społeczne, komunikowanie się, zachowania, upodobania). Dowiedzą się, że autyzm jest różnorodny a także pogłębią wiedzę na temat samego siebie.

Zwieńczeniem tego uroczystego dnia będzie Marsz w okolice Intermarché ul. Fredry w celu pokazania społeczeństwu naszej solidarności z osobami z autyzmem oraz edukowania w tym temacie.

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do wzięcia udziału w Marszu.

Wyjście przedszkola planujemy o godz. 11:30.

ŚWIECIMY. WSPIERAMY. EDUKUJEMY.