O przedszkolu

Miejskie Przedszkole nr 14 im.Przyjaciół Dzieci jest przedszkolem wyjątkowym, bo integracyjnym.

Nasze przedszkole to miejsce, które integruje dzieci, stwarza im idealne możliwości adaptacyjne i uczy bawiąc. Ponad to rodzinny charakter naszej placówki sprawia, że dzieci czują się w niej jak w domu, czego konsekwencją jest ich prawidłowa socjalizacja.

Nasza placówka mieści się przy ul. Kasprowicza, z dala od hałasu i ulicznego gwaru, dzięki czemu panuje w nim atmosfera spokoju i bezpieczeństwa.

  Tuż obok budynku znajduje się piękny ogród wraz z nowoczesnym placem zabaw, który jest wielką frajdą dla maluchów lubiących zabawę na świeżym powietrzu. A dużo zieleni i różne gatunki drzew dają im niesamowitą okazję do kontaktu z przyrodą.

W przedszkolu znajduje się pięć przestronnych, bardzo ciekawie zagospodarowanych sal. Pozwala to w pełni realizować wszystkie wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze zadania, których realizację za cel stawia sobie przedszkole.


KONCEPCJA PRACY
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie  Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
Konwencja  o prawach dziecka  przyjęta  przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ( Dz.U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje  potencjał rozwojowy. Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

Cele strategiczne przedszkola integracyjnego:

 1. Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia,
 2. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań,
 3. Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 4. Integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,
 5. Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 6. Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów,
 7. Stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności,
 8. Indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne.
 9. Stworzenie na potrzeby wszystkich dzieci Sali doświadczeń świata.

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na:

 1. Bycie sobą wśród innych.
 2. Rozwijanie wiary we własne siły i zwiększanie samoakceptacji.
 3. Wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności.
 4. Przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym.

WIZJA
Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać, kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach życia .  Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną  dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
Wizja dziecka w naszym przedszkolu:
Dziecko jest:

 • ciekawe świata,
 • radosne,
 • ufne w stosunku do nauczyciela,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne  w działalności zabawowej i edukacyjnej ,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • świadome zagrożeń.

MISJA PRZEDSZKOLA
Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
Dajemy szanse na aktywne obcowanie ze sztuką .
Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
Dbamy o bezpieczeństwo i życzliwą atmosferę
Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.
Rozwijamy zainteresowania muzyką, sztuką
Uczymy poznawać  swoje prawa i obowiązki
Wspieramy działania wychowawcze rodziny.
Zapewniamy zdrowy i aktywny tryb życia  w zgodzie z sobą i środowiskiem.
Jesteśmy placówka otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka
Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów.
Wspieramy w pokonywaniu trudności.

ZASOBY LUDZKIE:

 • Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
 • Zespół specjalistów – logopeda, pedagog specjalny, psycholog:

ZASOBY MATERIALNE:

 • Sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci,
 • Gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny,
 • Sala doświadczeń dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Budynek przedszkola bez barier architektonicznych.

ZADANIA UJĘTE W PLANIE KONCEPCJA PRACY MPI14 NA LATA  2014-2017


Nasze przedszkole pięknieje z dnia na dzień. Choć nadal wymaga remontu elewacji zewnętrznej, w środku na naszych maluchów czekają kolorowe i ciepłe sale oraz przyjemna rodzinna atmosfera.