Ogłoszenia dla rodziców

ZABAWY NA ŚNIEGU

W NASZYM PRZEDSZKOLU UWIELBIAMY WYCHODZIĆ NA ŚWIEŻE POWIETRZE, A TYM BARDZIEJ JEŚLI MOŻEMY POŁĄCZYĆ TO Z ZABAWĄ  NA ŚNIEGU !

        

11 LISTOPADA

11 Listopada 1918 – PAMIĘTAMY

11 listopada 1918 r. to bardzo szczęśliwa data dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dlatego też każdego roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe

– Święto Niepodległości.

Dzieci tańcem, słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz okazały miłość do Ojczyzny. 

 

 

Uroczystości październik 2022

Grafika wektorowa Listopad, Listopad obrazy wektorowe ...

Planowane uroczystości na miesiąc listopad 2022:
 – 10.11 Dzień Niepodległości

– 15.11 Dzień Buraka

– 25.11 Dzień Misia

– 29.11 Andrzejki

Zasady korzystania z iPrzedszkola

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2018
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14
z dnia 26 listopada 2018 roku

 

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci
uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14
w Gorzowie Wielkopolskim

§ 1. Postanowienia wstępne

 • System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 • System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr LVIII/21/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.
 • Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.
 • Koszt pierwszych 2 kart zbliżeniowych pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom
  / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
  Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

§ 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 • Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do włożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 • Po włożeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu, rodzice
  / opiekunowie prawni kierują się do szatni.
 • Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.
 • W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nie włożenia karty zbliżeniowej do czytnika, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.30.

§ 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 • Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, po odebraniu dziecka i ubraniu w szatni, wychodząc z przedszkola wkładają kartę zbliżeniową do czytnika.
 • W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nie włożeniu karty zbliżeniowej do czytnika przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16.30.
 • W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych podczas, których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny, kartę wkłada się do czytnika w chwili wejścia rodzica /opiekuna prawnego do przedszkola.

§ 4. Moduł on-line dla rodziców

 • Rodzice/opiekunowie mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole pod adresem wskazanym przez dyrektora przedszkola.
 • Moduł dla rodziców udostępniany jest przez dyrektora przedszkola, a dostęp do niego wygasa po skreśleniu dziecka z listy przedszkola.
 • Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania numeru PESEL oraz adresu poczty elektronicznej w celu korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole,
  a przede wszystkim aktywacji karty zbliżeniowej (w zakładce – strona główna – karta).
 • Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców wg instrukcji (załącznik 1). Osoby mające problem z zalogowaniem do systemu lub z aktywacją karty uzyskają pomoc w przedszkolu.
 • Po aktywacji konta w systemie iPrzedszkole rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość:
  • bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt oraz żywienie,
  • wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
  • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
  • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,
  • możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora.

§ 5. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze zasady obowiązują od dnia 01 stycznia 2019 roku.
 • Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem http: www.przedszkole-gorzow.pl
 • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 • Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym kierownik gospodarczy przedszkola.
 • Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim.
Skip to content